Funderar du på att gå en uglkurs? I den här texten kan du läsa mer om vad det innebär och vad man lär sig. Vanliga frågor och svar om kursen sammanställs nedan.

Vad är UGL?

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och anordnas efter ramverk som är framtagna av Försvarsmakten. Det övergripande målet med en uglkurs är att lära sig förstå gruppdynamik bättre, och hur man själv samspelar med andra människor. Kunskaperna kan sedan användas privat eller i näringslivet, till exempel.

Inspirationen till kursen, som Försvarsmakten alltså tagit fram, kommer från den amerikanska militären. Stora resurser lades ned på att forska kring ledarskap och vad som gör en god ledarskapsutbildning. Under 70-talet tittade svenska Försvarsmakten på USA:s arbete, och började utveckla UGL.

Vilka mål och delmål finns det i en uglkurs?

Som nämnt ovan är det övergripande målet att få erfarenhet av gruppdynamiska situationer samt öka kännedomen om sin roll i dem. Med det ska verktyg ges som förbättrar deltagarens förmåga till samarbete och konflikthantering, bland annat.

Det övergripande målet nås genom olika delmål. Till exempel:

  • Kunna kommunicera tydligt och direkt.
  • Få bättre kännedom om känslornas inverkan på grupp- och individnivå.
  • Ökad förmåga att ge och ta konstruktiv kritik.
  • Bättre självinsikt.
  • Bättre förmåga att bidra till gruppens utveckling.

Hur ser övningarna ut?

Uppgifterna som görs under veckan varierar. Något som förekommer är att deltagarna får instruktioner att lösa en uppgift – först på egen hand, och sedan tillsammans med andra. Uppgiften kan till exempel handla om värderingar, så att såväl gruppens som individens tolkningar framgår och kan reflekteras över. Och det är just reflektionen, att belysa skillnader mellan individens beteende i grupp och ensamt, som är en stor del av vilken uglkurs som helst.

Vilka för- och nackdelar finns det?

Det finns en rad fördelar med att gå en uglkurs. Till exempel:

  • Ökad självkännedom
  • Bättre ledarskapsförmågor
  • Ökad förståelse för gruppdynamik.

Finns det nackdelar då? Det kan det finnas – alla upplever kursen olika. Anordnare – som ju får sägas kan vara partiska i frågan – menar ofta att för den som har ett genuint intresse av att utveckla sig själv, så finns det inga nackdelar med att gå kursen. Från andra röster kan kritik röra vissa handledare, att de inte beter sig på det sätt som förväntas av dem.